Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bartiego Zakup książki:
Joannici i ich związki z ziemiami polskimi Zachęcamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Darczyńcy » Odliczenia darowizny
Polecamy
Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach


Opłatek Maltański 2014 Kraków (english)

XI Wieczór Maltański 2014 Kraków

więcej filmów >>>

Odliczenia darowiznyA+A-A0

Darowizna na cele pożytku publicznego

W zeznaniu za rok 2013 podatnik ma prawo odliczyć darowiznę przekazywaną przez niego na cele pożytku publicznego, realizowane m.in. przez fundacje i stowarzyszenia.

Cel darowizny

Podlegająca odliczeniu darowizna może być przekazana w szczególności na następujące cele: pomoc społeczna (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób), działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i młodzieży, ratownictwo i ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocja i organizacja wolontariatu. Warto więc zapoznać się z celami statutowymi organizacji (tj. określonymi w Statucie), na rzecz której dokonujemy darowizny, aby określając przeznaczenie darowizny zwrotem „na cele statutowe” mieć pewność, że mieszczą się one w zakresie pożytku publicznego.

Przedmiot darowizny

Darczyńca może przekazać pieniądze, dokonując ich wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy obdarowanego. W tytule należy wskazać wybrany przez darczyńcę cel, na który przeznacza swoje środki finansowe.

Przedmiotem darowizny mogą być również rzeczy. Celem określenia wartości darowizny przyjmuje się wartość rynkową przedmiotu darowizny z dnia jej dokonania. Określa się ją na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. W darowiźnie powinno być zawarte również oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Dokonanie darowizny rzeczowej winno być potwierdzone pisemną umową (lub aktem notarialnym) zawartą pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Warto również posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z reguły można tego dokonać na jednym dokumencie – w którym wskazujemy obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość oraz cel, który zamierzamy nią wesprzeć, a także zgodę obdarowanego na jej przyjęcie.

Ile odliczamy od dochodu?

Odliczeniu podlega darowizna w wysokości przez nas dokonanej, jednak nie więcej niż kwota stanowiąca 6% naszego dochodu, czyli im większa jest wartości naszego dochodu oraz wartość dokonanej darowizny – tym wyższa kwota naszego odliczenia od dochodu.

Jak dokonujemy odliczenia?

Wartość darowizny podlega odliczeniu od dochodu, uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Aby tego dokonać należy w załączniku PIT/O (Informacja o odliczeniach od dochodu/przychodu i od podatku w roku podatkowym) do zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36 lub PIT-37; uwaga: darowizny nie odliczy od dochodu przedsiębiorca składający PIT-36L). Wskazujemy kwotę przekazanej darowizny i kwotę dokonywanego doliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres siedziby.

Kiedy możemy dokonać odliczenia darowizny?

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia podatku dochodowego. Dlatego darowizny dokonane po dniu 1 stycznia 2013 r. mogą być wykazane w deklaracji podatkowej składanej za rok 2013.

Darowizna a 1% podatku przekazanego na organizację pożytku publicznego

Są to dwa niezależne tytuły. Darowiznę można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozliczane są niezależnie od siebie.

 

© 2017 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY