Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Zakup książki:
Joannici i ich związki z ziemiami polskimi Zachęcamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » Archiwum » Zamówienia publiczne
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

Zamówienia publiczneA+A-A0

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel. 0-22 625 63 08, fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2/ZP/H/PM/2013

 

Dotyczy świadczenia

usługi hotelarsko-gastronomicznej

na rzecz

Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie Pomoc Maltańska

 

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska z dnia 31.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” – NR Projektu: WND-POKL.01.03.06-00-063/12

Warszawa, dnia 13 maja 2013 r.

 

 1. 1.     ROZDZIAŁ I.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas 2 edycji  warsztatów, spotkań i szkoleń dla osób niepełnosprawnych zwanych dalej szkoleniami, organizowanego przez Zamawiającego w  okolicach:

a)       Katowic w odległości  do 100 km

b)       Olsztyna w odległości  do 70 km

c)       Radomia w odległości  do 100 km

 

 

dla ok. 25 osób, w tym niepełnosprawnych (CPV 55300000-3,55100000-1,55120000-7).

 1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. 

 

 1. 2.     ROZDZIAŁ II.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.  Umowa została skonstruowana jako umowa tzw.: ramowa tj.: na gotowość Wykonawcy do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego przez czas jej trwania.  Umowa zostanie zawarta do końca 2013 roku. Proponowane terminy pobytu zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.

 

 1. 3.     ROZDZIAŁ III. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym że zapytanie ofertowe Zamawiającego jest upubliczniane na jego stronie internetowej.
  2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.
  3. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu wyboru oferty konieczna jest forma pisemna.
  4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
  5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Władysław Malenta – w.malenta@pomocmaltanska.pl

 1. Informacja o wyniku postępowania jest przesyłana przez zamawiającego każdemu wykonawcy, który złożył ofertę.

 

 1. 4.     ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

2.  Wykonawcy mogą złożyć ofertę częściową, na jedynie niektóre części zamówienia.

3.  Nie jest możliwe udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

4. Powiązania osobowe lub kapitałowe z osobami wymienionymi w ust. 3 polegają na:

   - pozostawaniu tych osób wspólnikami wykonawcy (jeśli jest on spółką osobową lub cywilną),

   - posiadaniu przez te osoby co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy,

 - pełnieniu przez te osoby funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta albo pełnomocnika      wykonawcy,

-pozostawaniu tych osób w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do wykonawcy.

5. Wykonawca wraz z zapytaniem ofertowym otrzymuje od Zamawiającego listę osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, jak również pełną informację o zakresie wykluczenia.

 

 1. 5.     ROZDZIAŁ V.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. 6.     ROZDZIAŁ VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1.
  2. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.
  3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
  4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 
  5. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo.
  6. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego.

 

 1. 7.     ROZDZIAŁ VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać pisemnie pocztą lub osobiście w sekretariacie  Zamawiającego: do dnia 27.05.2013 r., do godz. 16:00  przy ul. Jezierskiego 7, 00-457 Warszawa.       

 

 1. 8.     ROZDZIAŁ VIII.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
  1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
  2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT),
  3. Możliwy jest wybór kilku wykonawców (po jednym dla każdej części zamówienia, albo jednego wykonawcy dla kilku części zamówienia, ale nie wszystkich), nawet wtedy, gdy całość zamówienia jest możliwa do wykonania przez jednego wykonawcę.
  4. Możliwy jest wybór wykonawcy, choćby wpłynęła jedynie jedna oferta (albo oferta jedynie na niektóre części zamówienia).

 

 1. 9.     ROZDZIAŁ IX. WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3

 

10. ROZDZIAŁ X.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym regulacje Kodeksu Cywilnego.
 2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1) załącznik nr 1 – formularz oferty;

2) załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

3) załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy

4) załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy

 

2013-02-21 13:14:52

 

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel/fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP- 01/S/PM/2013

 

Dotyczy

dostawy do Zamawiającego

sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” realizowanego przez

Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

 

  Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska z dnia 31.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” – NR Projektu: WND-POKL.01.03.06-00-063/12

 

Warszawa, dnia 21 luty 2013 r.

 

ROZDZIAŁ I.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa do Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Beneficjentów Ostatecznych projektu tj.: osób niepełnosprawnych.  Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ II.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

ROZDZIAŁ III.        SPOSÓB KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie. 
 2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Dostawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej. 
 3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
 4. 4.     Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami jest: Władysław Malenta – w.malenta@pomocmaltanska.pl

 

ROZDZIAŁ IV.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

ROZDZIAŁ V.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1.  

 

 1. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.  Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
 2. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy.

 

ROZDZIAŁ VI.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty pisemne należy składać osobiście w siedzibie Biura Projektu, ul. Jezierskiego 7, 00-475 Warszawa lub nadesłać pocztą  ( liczy się data wpłynięcia przesyłki pocztowej) do dnia 08 marca 2013 r., do godz. 16.00.  

 

ROZDZIAŁ VII.      OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy, serwisu oraz podatek VAT

 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

 

ROZDZIAŁ VIII.     WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.  Obowiązuje co do każdej pozycji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ IX.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1)załącznik nr 1 – formularz oferty

2)załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,

3)załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy.

4)załącznik nr 4  -  oświadczenie Dostawcy


2013-02-18 16:58:43 

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel. 0-22 625 63 08, fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1/ZP/H/PM/2013

 

Dotyczy świadczenia

usługi hotelarsko-gastronomicznej

na rzecz

Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie Pomoc Maltańska

 

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska z dnia 31.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” – NR Projektu: WND-POKL.01.03.06-00-063/12

Warszawa, dnia 18 luty 2013 r.

 

 1. ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas szkolenia dla pracowników projektu, organizowanego przez Zamawiającego w okolicach Warszawy do 20 km.

 

dla ok. 27 osób, w tym niepełnosprawnych (CPV 55300000-3,55100000-1,55120000-7).

  1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

 

 1. ROZDZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Umowa została skonstruowana jako umowa tzw.: ramowa tj.: na gotowość Wykonawcy do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego przez czas jej trwania. Umowa zostanie zawarta do 31 marca 2013 roku. Proponowane terminy pobytu zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.

 

 1. ROZDZIAŁ III. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym że zapytanie ofertowe Zamawiającego jest upubliczniane na jego stronie internetowej.

 2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.

 3. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu wyboru oferty konieczna jest forma pisemna.

 4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl

 5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Władysław Malenta – w.malenta@pomocmaltanska.pl

 1. Informacja o wyniku postępowania jest przesyłana przez zamawiającego każdemu wykonawcy, który złożył ofertę.

 

 1. ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

2. Nie jest możliwe udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

3. Powiązania osobowe lub kapitałowe z osobami wymienionymi w ust. 3 polegają na:

- pozostawaniu tych osób wspólnikami wykonawcy (jeśli jest on spółką osobową lub cywilną),

- posiadaniu przez te osoby co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy,

- pełnieniu przez te osoby funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta albo pełnomocnika wykonawcy,

-pozostawaniu tych osób w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do wykonawcy.

4. Wykonawca wraz z zapytaniem ofertowym otrzymuje od Zamawiającego listę osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, jak również pełną informację o zakresie wykluczenia.

 

 1. ROZDZIAŁ V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1.

 2. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.

 3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

 4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty.

 5. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo.

 6. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego.

 

 1. ROZDZIAŁ VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty pisemne należy składać osobiście w siedzibie Biura Projektu, ul. Jezierskiego 7, 00-475 Warszawa lub nadesłać pocztą ( liczy się data wpłynięcia przesyłki pocztowej): do dnia 05.03.2013 r., do godz. 16:00

 

 1. ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

 1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,

 2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT),

 3. Możliwy jest wybór kilku wykonawców (po jednym dla każdej części zamówienia, albo jednego wykonawcy dla kilku części zamówienia, ale nie wszystkich), nawet wtedy, gdy całość zamówienia jest możliwa do wykonania przez jednego wykonawcę.

 4. Możliwy jest wybór wykonawcy, choćby wpłynęła jedynie jedna oferta (albo oferta jedynie na niektóre części zamówienia).

 

 1. ROZDZIAŁ IX. WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.

 

 1. ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym regulacje Kodeksu Cywilnego.

 2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

załącznik nr 1 – formularz oferty; załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3  istotne postanowienia umowy, załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy


 1) załącznik nr 1 – formularz oferty;
2) załącznik nr 2 − istotne postanowienia umowy.
3) załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy
4) załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel/fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

INFORMACJA O WYCOFANIU ZAMÓWIENIA

ZP- 02/S/PM/2012

Dotyczy

dostawy do Zamawiającego

sprzętu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” realizowanego przez

Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie POMOC MALTAŃSKA 
 

  Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska z dnia 31.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” – NR Projektu: WND-POKL.01.03.06-00-063/12

Warszawa, dnia 06 grudzień 2012 r. 

Niniejszym chcemy poinformować, że w związku ze zmianą procedury dotyczącej zapytania ofertowego na zakup sprzętu dla beneficjentów projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” zamieszczone ogłoszenie w dniu 26.11.2012 zostaje wycofane.

Wyłonienie oferentów zostanie rozstrzygnięte w ramach rozeznania rynku.

Potencjalnych oferentów prosimy o kontakt z Biurem Programu pod numerem 0-22 625 50 38 lub mailem biuro@pomocmaltanska.pl

Za komplikacje przepraszamy


ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel/fax.   0-22 625 50 38      

www.pomocmaltanska.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4/ZP/H/PM/2012

 

Dotyczy świadczenia

usługi hotelarsko-gastronomicznej

na rzecz

Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie Pomoc Maltańska

 

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska z dnia 31.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” – NR Projektu: WND-POKL.01.03.06-00-063/12

Warszawa, dnia 29 października 2012 r.

 1. ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas warsztatów, spotkań i szkoleń dla osób niepełnosprawnych zwanych dalej szkoleniami, organizowanego przez Zamawiającego w okolicach Katowic w odległości do 120 km dla ok. 25 osób, w tym osób niepełnosprawnych

(CPV 55300000-3,55100000-1,55120000-7).

  1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

 1. ROZDZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Umowa została skonstruowana jako umowa tzw.: ramowa tj.: na gotowość Wykonawcy do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego przez czas jej trwania. Umowa zostanie zawarta do końca 2012 roku. Proponowane terminy pobytu zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.

 1. ROZDZIAŁ III. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym że zapytanie ofertowe Zamawiającego jest upubliczniane na jego stronie internetowej.

 2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.

 3. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu wyboru oferty konieczna jest forma pisemna.

 4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl

 5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Władysław Malenta – w.malenta@pomocmaltanska.pl

 1. Informacja o wyniku postępowania jest przesyłana przez zamawiającego każdemu wykonawcy, który złożył ofertę.

 1. ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

2. Wykonawcy mogą złożyć ofertę częściową, na jedynie niektóre części zamówienia.

3. Nie jest możliwe udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

4. Powiązania osobowe lub kapitałowe z osobami wymienionymi w ust. 3 polegają na:

- pozostawaniu tych osób wspólnikami wykonawcy (jeśli jest on spółką osobową lub cywilną),

- posiadaniu przez te osoby co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy,

- pełnieniu przez te osoby funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta albo pełnomocnika wykonawcy,

-pozostawaniu tych osób w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do wykonawcy.

5. Wykonawca wraz z zapytaniem ofertowym otrzymuje od Zamawiającego listę osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, jak również pełną informację o zakresie wykluczenia.

 1. ROZDZIAŁ V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1.

 2. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.

 3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

 4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty.

 5. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo.

 6. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego.

 1. ROZDZIAŁ VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać pisemnie lub na adres mailowy Zamawiającego: do dnia 13.11.2012 r., do godz. 16:00

 1. ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

 1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,

 2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT),

 3. Możliwy jest wybór kilku wykonawców (po jednym dla każdej części zamówienia, albo jednego wykonawcy dla kilku części zamówienia, ale nie wszystkich), nawet wtedy, gdy całość zamówienia jest możliwa do wykonania przez jednego wykonawcę.

 4. Możliwy jest wybór wykonawcy, choćby wpłynęła jedynie jedna oferta (albo oferta jedynie na niektóre części zamówienia).

 1. ROZDZIAŁ IX. WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.

 1. ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym regulacje Kodeksu Cywilnego.

 2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

załącznik nr 1 – formularz oferty; załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3  istotne postanowienia umowy, załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy

 1) załącznik nr 1 – formularz oferty;
2) załącznik nr 2 − istotne postanowienia umowy.
3) załącznik nr 3 - oświadczenie Dostawcy
4) załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel/fax.   0-22 625 50 38      

www.pomocmaltanska.pl

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Z DNIA 12.10.2012 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZP- 01/S/PM/2012

Dotyczy
dostawy do Zamawiającego
sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem dla Beneficjentów Ostatecznych
projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”
realizowanego przez
Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska
z dnia 31.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość
przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo
na rynku pracy III” – NR Projektu: WND-POKL.01.03.06-00-063/12

Warszawa, dnia 12 października 2012 r.

ROZDZIAŁ I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa do Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Beneficjentów Ostatecznych projektu tj.: osób niepełnosprawnych. Opis przedmiotu zamówienia
został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

ROZDZIAŁ II.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ III.
SPOSÓB KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Dostawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Dostawcami drogą elektroniczną przy
wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.
3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
4. sobą upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami jest: Władysław Malenta –
O
w.malenta@pomocmaltanska.pl

ROZDZIAŁ IV.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

Biuro projektu: ul. Jezierskiego 7, 00-457 Warszawa, tel./fax (22) 625 50 38

z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ V.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1.

2. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna. Oferta i wszystkie załączniki muszą być
sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie
pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
3. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Dostawcy.

ROZDZIAŁ VI.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać pisemnie lub na adres mailowy Zamawiającego: do dnia 26 października 2012 r., do
godz. 16.00.

ROZDZIAŁ VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy, serwisu oraz podatek VAT
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

ROZDZIAŁ VIII. WZÓR UMOWY
Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3. Obowiązuje co do każdej pozycji wyszczególnionej w
opisie przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:
1) załącznik nr 1 – formularz oferty;
2) załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
3) załącznik nr 3 − istotne postanowienia umowy.
4) załącznik nr 4 - oświadczenie Dostawcy

 

  


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel/fax.   0-22 625 50 38      

www.pomocmaltanska.pl

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Z DNIA 17.09.2012

pobierz pliki
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. FORMULARZ OFERTY.
3. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3/ZP/H/PM/2012

 

Dotyczy świadczenia

usługi hotelarsko-gastronomicznej

na rzecz

Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie Pomoc Maltańska

 

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska z dnia 31.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” – NR Projektu: WND-POKL.01.03.06-00-063/12

Warszawa, dnia 17 września 2012 r.

 1. 1.     ROZDZIAŁ I.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas warsztatów, spotkań i szkoleń dla osób niepełnosprawnych zwanych dalej szkoleniami, organizowanego przez Zamawiającego w  okolicach Radomia ( do 100 km)

dla ok. 25 osób, w tym niepełnosprawnych (CPV 55300000-3,55100000-1,55120000-7).

 1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. 
 1. 2.     ROZDZIAŁ II.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.  Umowa została skonstruowana jako umowa tzw.: ramowa tj.: na gotowość Wykonawcy do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego przez czas jej trwania.  Umowa zostanie zawarta do końca 2012 roku. Proponowane terminy pobytu zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.

 1. 3.     ROZDZIAŁ III. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym że zapytanie ofertowe Zamawiającego jest upubliczniane na jego stronie internetowej.
  2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.
  3. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu wyboru oferty konieczna jest forma pisemna.
  4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
  5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Władysław Malenta – w.malenta@pomocmaltanska.pl

 1. Informacja o wyniku postępowania jest przesyłana przez zamawiającego każdemu wykonawcy, który złożył ofertę.
 1. 4.     ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

2.  Wykonawcy mogą złożyć ofertę częściową, na jedynie niektóre części zamówienia.

3.  Nie jest możliwe udzie

© 2018 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY